Aktivitetsrapport 2018

Nedenfor finner dere kortversjon av aktivitetsrapporten for Hamarregionenen Utvikling 2018. Den utdypende aktivitetsrapporten finner du her.
Våre mål har vært å bidra til:

  • Jobbe for vekst og utvikling i næringslivet
  • Skape nettverk, møteplasser og gi kompetansepåfyll
  • Profilering og innbyggerrekruttering

I 2018 ble PARK gründer- og næringshus etablert. Dette er en stor satsing der en sammen med næringslivet og Utstillingsplassen Eiendom har fått til en investering på flere titalls millioner i en samlet satsing på teknologi.  Det har vært stor oppmerksomhet og mye besøk gjennom 2018, blant annet av statsministeren. I PARK er næringsliv, akademia og det offentlige samlet, med teknologi som base. Vi har tro på at spill og VR/AR kombinert med bioteknologi skal posisjonere regionen vår. Satsing på teknologi med VR som kjerne med videreutvikling av klyngen VRINN og arrangementet Nordic VR Forum er med på å posisjonere oss nasjonalt og internasjonalt. Ulike «meetups», PARK-inspo og innovasjonsmøter med pitcher er satt i system. Sammen med profilering, ulike møteplasser/kompetansetiltak og aktiviteter får vi tilbakemelding på at vi posisjonerer oss og gir muligheter. Sammen skal vi gi rom for å dyrke frem de gode idéene og skape nye arbeidsplasser og vekst.
Hamar kommune har i 2018 vært vertskommune for samarbeidet, men dette vil bli endret til Stange i 2019, som del av en prosess med sammenslåing med Hamarregionen Reiseliv fra 1.5.2019. Hamarregionen Utvikling styres av en politisk nemnd bestående av ordføreren og en opposisjonspolitiker for hver av eierkommunene, der rådmennene har tale- og møterett. I 2018 omsatte Hamarregionen Utvikling for kr 12 313 525 med et overskudd på 2 400 000,-. Kommunenes grunnbevilgning utgjorde ca kr 4 415 601,-. Overskuddet skyldes hovedsakelig høy prosjektuttelling, god oppslutning fra næringslivet og høy arbeidsinnsats fra medarbeiderne.
Her vises sysselsettingen for Hamarregionen. Vi ligger samlet på landsgjennomsnittet, men spesielt Hamar hadde svært god vekst i 2018.

Hamar1932119654202445903,0 %
Ringsaker1448714440146972571,8 %
Løten184318291846170,9 %
Stange702371607210500,7 %
Sum Hamarregionen4267443083439979142,1 %

Hamarregionen Utvikling har hatt en viktig rolle med å jobbe med profilering og næringsutvikling av regionen som et attraktivt bo- og arbeidsmarked. Dette arbeidet har pågått både gjennom prosjekter, digitale kanaler og gjennom ulike aktiviteter. Det er omfattende arbeid som er lagt ned gjennom ulike kanaler som Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, ulike nettsider og gjennom ulike kampanjer. Innflyttertiltakene med innflytterservice, innflyttertreff og velkomstpakker er også med i strategien. Vi har også brukt Snapchat-annonsering i 2018, med svært gode resultater, og sammen med næringslivet er Snapchat rekrutteringskanalen Arena Innlandet etablert. Videre er PARK podcast etablert, og magasinet Hamarregionen24 har hatt to utgivelser i DN. Mange hundre gründere har fått hjelp dette året og mange har lykkes i sin etablering. Vi er også sekretariat for, og jobber tett med, medlemsorganisasjonen Hamarregionen Næringsforum.
God befolkningsvekst der Hamar økte med 214 til 31 144 innbyggere (0,69 %), Stange økte med 270 til 20 916 innbyggere og Løten økte med 48 til 7663 innbyggere. Stange hadde den største prosentvise veksten (1,31 %) som er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet (0,62 %). Ringsaker økte med 337 til 34 488 innbyggere ( 0,99%).
Bemanningen har i 2018 vært uendret med Berte Sollerud Helgestad, Hege Kilde, Håvard Røste og Eli Bryhni (daglig leder). I tillegg har vi hatt praksisplass-samarbeid. Et omfattende nettverk bidrar til godt samarbeid med god effekt på tvers av eierkommunene, næringsliv og akademia.