Kategorier
Aktuelt Hamar Løten Ringsaker Stange

Del 6 av statens kompensasjonsordning

Kommunal og moderniseringsdepartementet har bevilget totalt 500 millioner til kommunene for videre tildeling til de lokale næringslivsaktørene. Målet med ordningen er å hjelpe lokale virksomheter, slik at arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene kan bli beholdt.

Vår region er tildelt følgende beløp:
Hamar: 3 197 000 kroner
Løten: 462 000 kroner
Ringsaker: 2 533 000 kroner
Stange: 757 000 kroner
Totalt: 6 949 000 kroner

Bedrifter innen disse bransjene blir prioritert:
– Overnatting
– Arrangement, aktivitetsselskaper
– Opplevelsesnæring, inklusive reisearrangører
– Servering, catering
– Treningssentre

Ordningen omfatter:
– Tapt omsetning i desember 2021
– Forringet varelager i desember 2021
– Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i desember 2021

Kommunene i Hamarregionen samordner seg
Under forutsetning av vedtak i formannskapene i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune i løpet av januar, vil følgende kriterier gjelde:

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 200.000,- pr. virksomhet. Hvis den totale rammen tilsier det, vil vi kunne tildele over kr. 200.000,- pr. virksomhet.

Tildelingen blir prosentvis avkortet hvis det totale godkjente søknadsbeløpet oversiger kommunens tildelte ramme. Virksomheten må ha operativ virksomhet i søkerkommunen. Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til hva søknaden må inneholde:
– Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt desember 2020.
– Årsregnskap for 2019 og 2020.
– En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden, som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt, forringet varelager og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning, forringet varelager og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
– Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut direkte i søknadsskjemaet). Om selskapet er en del av et konsern, må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
– Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut direkte i søknadsskjemaet)


OM SØKNAD: På lik linje med tildeling i 2021, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist 31. januar 2022 kl. 23.59.

Ta kontakt med næringsapparatet i din kommune ved spørsmål:
Svein Frydenlund, mobil 901 06 112
Berte Helgestad, mobil 995 12 512
Ove Gjesdal, mobil 917 90 687
Heidi T. Karlsen, mobil 916 26 968
Erik Habberstad, mobil 415 18 697