Kategorier
Aktuelt Hamar Løten Ringsaker Stange

Del 7 av statens kompensasjonsordning

Kommunal og distriktsdepartementet har bevilget midler til Hamar og Ringsaker i del 7 av kompensasjonsordningen. Målet med ordningen er å hjelpe lokale virksomheter, slik at arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene kan bli beholdt.

Kommunal og distriktsdepartementet har bevilget kommunene 250 millioner ekstra for videre tildeling til lokale næringslivsaktører i utvalgte bransjer som ble spesielt rammet av smittevernrestriksjonene i januar 2022.

Vår region er tildelt følgende beløp:
Hamar: 1 454 000 kroner
Løten: 0 kroner
Ringsaker: 777 000 kroner
Stange: 0 kroner
Totalt: 2 231 000 kroner

Lokale virksomheter rammet av covid-19 restriksjonene i januar 2022

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.  

Bedrifter som opererer innen følgende bransjer prioriteres:

• Servering og overnatting

• Sport og fritid (ikke idrettslag og foreninger)

•  Reisebyråer og reisearrangører

•  Kunst og underholdning

•  Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

Ordningen omfatter januar 2022 og gjelder:

 • Tapt omsetning i januar 2022 opp mot januar 2020
 • Forringet varelager i januar 2022
 • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak i januar 2022

Kommunene i Hamarregion samordner seg

Som tidligere ønsker kommunene å samordne ordningen slik at næringslivet i regionen behandles likt. I denne tildeling falt Løten og Stange utenfor slik at det er kun bedrifter i relevante bransjer i Hamar og Ringsaker som kan søke. Også i denne tildelingsrunden vil man tildele midler på bakgrunn av en notifisert ordning og ikke som bagatellmessig støtte.

 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Vi ber om at det søkes om dekning av faktisk tap for å ha et likt grunnlag for beregning av støtte. Med en begrenset pott er det trolig at det vil bli en betydelig avkortning i forhold til faktisk tap. Maks støtte per bedrift er kr 200 000.
 • Bedrifter med minimum 20% omsetningsnedgang i perioden kan søke om kompensasjon. Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.
 • Det er mulig å søke som nystartet bedrift da vil vurderingen være i forhold til styregodkjent budsjett for 2022
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Hamar eller Ringsaker kommune
 • Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden:

 • Foreløpig regnskap for januar 2022 sett opp mot januar 2020
 • Årsregnskap for 2019, 2020 og 2021 (eventuelt første halvår 2021)
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt, forringet varelager og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning, forringet varelager og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte i 2021 og 2022 (fylles ut direkte i søknadsskjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut direkte i søknadsskjemaet)

Viderefører søknadsprosessen fra tidligere:

På lik linje med de midlene som ble tildelt i 2021, vil man også denne gangen kunne akspetere søknader som er levert komplette via www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med næringsapparatet i din kommune skulle du ha spørsmål.

Søknadsfrist 27. mars 2022 kl. 23.59.

Kontaktinfo:

Svein Frydenlund, mobil 901 06 112

Berte Helgestad, mobil 995 12 512

Heidi T. Karlsen, mobil 916 26 968

Lill D. Larssen, mobil 958 58 572