Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

37 milliarder i bedre samferdsel

I løpet av en tiårsperiode vil det ha blitt investert 37 milliarder kroner i nye veier og jernbane i Hedmark. Nye Veier er allerede i gang med ny firefelts vei fra Stange til Moelv.

TEKST: PER-JAN BREKKE
Hedmark og Hamarregionen slår med andre ord alle rekorder når det gjelder vei- og baneutbygging i Norge, selv om det tok både syv lange og syv brede år å bli ferdig med E6-utbyggingen mellom Minnesund og Stange. I dag føler likevel mange, spesielt i Hamarregionen, at prislappen på 10 milliarder er verdt hver eneste krone.
E6 gjennom Hedmark og Oppland er den viktigste transportruta for gods- og persontrafikken i Norge, og nå skal firefeltsprosjektet fra Oslo til Hamar, som første gang ble lansert i 1960, bygges med en 43 kilometer lang motorvegstrekning fra Kolomoen i Stange til Hamar og videre til Moelv. Allerede høsten 2021 skal herligheten stå ferdig, og prislappen er på ca. 8,5 milliarder kroner.

Landets største byggeplass

I tillegg skal det bygges nye RV3/25 mellom Løten – Elverum til nærmere fem milliarder kroner samt dobbeltsporet Dovrebane fra Eidsvoll til Hamar for 14 milliarder kroner. Derav den første strekningen til Kleverud i Stange allerede er ferdig. Resten ferdigstilles innen 2024. Vi snakker dermed om en samlet investering i bedre samferdsel på 37,5 milliarder kroner i løpet av en drøy tiårsperiode.
Hamarregionen og Hedmark blir med dette også landets største byggeplass der det antydes opptil 3.000 arbeidere og 1.000 maskiner i drift med de ringvirkninger dette får for lokalsamfunnene. Bare på prosjektet Kolomoen-Moelv vil det være mellom 600 og 800 arbeidere i sving.
– De store samferdselstiltakene betyr mye for veldig mange både i Hamarregionen og områdene rundt. Konkurransekraften vil bli styrket betydelig ved at E6 kommer til å bli en veldig attraktiv rute der reisetid for både biltrafikk, godstrafikk og kollektivtrafikk mellom Oslo-områdene og Hamaregionen blir kortere og køene blir redusert. Firefelts vei betyr dessuten at risikoen for dødsulykker reduseres nesten til null, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Regjeringens nydannede utbyggingsselskap Nye Veier AS som har fått ansvaret for den storstilte utbyggingen som også inkluderer neste strekning; Moelv-Øyer.

Foran skjema

Den første strekningen mellom Stange og Moelv blir dermed blant selskapets aller første prosjekter, og det er opprettet et eget byggherrekontor på Hamar med 15 ansatte. Det skal settes opp 80 nye konstruksjoner i tillegg til selve veien, og det skal benyttes ca. 450.000 tonn med asfalt mellom Kolomoen og Moelv, noe som er norsk rekord for et enkeltprosjekt.
Nye Veier har som mål å være en effektiv utbygger, og administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, som tidligere også har jobbet i Vegvesenet, var nylig i møte med lokal- og fylkespolitikere i Hamarregionen der hun understreket viktigheten av å spille på lag med lokalsamfunnet.
Direktøren lovet en rask, effektiv og helhetlig utbygging så lenge politikere og kommunene leverte raske vedtak og spilte på lag. Det løftet fikk hun fra politikerne, og Hovland har kvittert ut med at strekningen Kolomoen-Moelv nå ligger ca. 300 millioner under veivesenets anslag, og at strekningen skal stå ferdig allerede i 2021, noe som er to år tidligere enn planlagt.

Bygger sammenhengende

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen bekrefter da også at de nå ligger veldig godt an i løypa. – Ja, vi har gjennomført en uhyre rask prosjektetablering, og vi jobber allerede med konkurransegrunnlagene og mindre forberedende arbeider. Byggestarten blir dermed allerede i mai neste år, opplyser han.
– Det som er forholdsvis uvanlig er at vi kommer til å bygge alt sammenhengende uten avbrudd der første strekning på ca. 12 kilometer åpner allerede i oktober 2019. Så går det suksessivt fram til høsten 2021. Vi satte sluttbrukeren i fokus slik at det minst mulig ulemper for samfunnet, sier Moshagen som opplyser at det aldri tidligere har blitt bygget så langt sammenhengende i en felles utbyggingsetappe.

Går nye veier

Nye Veier AS er opptatt av gjenbruk, effektivitet og sluttbruker. I tillegg vil da ha entreprenørene mer med på råd.
– På strekningen Kolomoen-Moelv vil vi blant annet utnytte mye av eksisterende veikapasitet og gjenbruke det av E6 som allerede er bra. I tillegg vil vi benytte stein som er til overs fra Fellesprosjektet. Vi må arbeide for at dette skal bli et billigst og mest mulig effektivt prosjekt for samfunnet slik at sluttbrukerne skal få mest mulig igjen for bompengene, sier prosjektdirektør for utbyggingen, Øyvind Moshagen(bildet).
Nye Veier AS ble opprettet av Regjeringen i mai i 2015, og i ”programerklæringen” heter det blant annet at de skal sørge for en helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier som raskt skal styrke næringslivets konkurranseevne og gi innbyggerne en effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport.
Nye Veier jobber nå aktivt med å definere «Normalveien», som skal være en spesifisert standard firefelts motorvei, og det sees nå på både europeisk og nordisk regelverk for veibygging. Det er dokumentert et potensiale for effektivisering ved standardisering av ulike elementer. Blant annet er det planer om å standardisere elementer som belysning, kulverter, mindre brukonstruksjoner, murer og støyskjermer.
Nye Veier AS ønsker også å gi entreprenørene større frihet til å påvirke designvalg og komme med råd og forslag til endringer og nye løsninger både under planlegging og underveis i prosjektet.
– Det gjelder å utnytte all den kompetanse man har for å få til et best mulig sluttprodukt. Vi skal ikke å være skeptiske til innspill fra entreprenører og underleverandører, men applaudere slike initiativ. I stedet for å krangle om kubikk og kvadratmeter skal vi heller samarbeide om å få til det beste sluttproduktet, sier Moshagen som mener at man på denne måten vil vi nå visjonen: «Vi bygger gode veier raskt og smart»