Kategorier
Aktuelt Hamarregionen24

Slik ruster de regionen for næringsvekst

Sammen forbereder Hamar, Stange og Løten seg for regional næringsvekst, og de tre kommunene har mange attraktive områder under utvikling.

Mens mange byer og bygder i Norge opplever fraflytting og mangel på arbeidsplasser, blomstrer Hamarregionen som aldri før, og regionen tiltrekker seg nye innflyttere og næringsutviklere hvert år.
– Hamarregionen har en vekst over landsgjennomsnittet. Vi i Stange, Løten og Hamar samarbeider tett for å kunne tilby gode arealer, slik at næringslivet fortsetter å vokse, sier Berte Sollerud Helgestad. Hun er næringskontakt i Løten, og forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling.
– Næringsaktørene er ikke opptatt av kommunegrenser, de er opptatt av hva de kan få til i regionen og at de blir møtt på en god måte. Dette sikrer vi ved at vi som har ansvaret for næringen i Hamar, Løten og Stange møtes hyppig, slik at vi vet hva som skjer hos hverandre, og kan gi et samlet tilbud til næringslivet, sier Helgestad.

Fra venstre, Svein Frydenlund, næringssjef for Hamar kommune, Erik Habberstad, næringssjef for Stange kommune og Berte Sollerud Helgestad, næringskontakt for Løten Kommune.

MIDT I SMØRØYET
De tre kommunene tilbyr interesserte aktører et bredt spekter av tomter og arealer for utbygging, i en region de mener kan tilby det aller meste.
– Nesten uansett hva bedriftene er ute etter, finner de det i vår region. Hver kommune jobber med sine arealer og sentrumsområder, nettopp for at dette tilbudet skal bli enda bedre, sier Svein Frydenlund, næringssjef i Hamar, og legger til at han opplever en stor merverdi av å jobbe tett sammen med de andre kommunene.
– Vi har et felles næringsutviklingsselskap, som blant annet skal fokusere på nærings- og reiselivsutvikling og profilering, samtidig som hver kommune har en næringssjef som sørger for at det politiske mandatet til kommunen blir gjennomført. Vi tar utgangspunkt i hva som er særegent for hvert område, og spiller gjerne på ulikhetene våre. På den måten blir vi robuste og attraktive, sier Erik Habberstad, næringssjef i Stange.
EN TIME TIL OSLO
Et av regionens største fortrinn, er ifølge de tre næringssjefene infrastrukturen, som har blitt og stadig blir utbedret, både når det gjelder vei og bane. Hamarregionen er et knutepunkt for mye av logistikken nord/sør (Oslo – nordover) og øst-vest (Stockholm – Bergen).
Når den planlagte InterCity-strekningen mellom Oslo og Hamar står ferdig i 2026, reduseres reisetiden til Gardermoen og Oslo ytterligere, til henholdsvis 35 og 55 minutter.
– Det er ikke nødvendigvis slik at alle nye arbeidstakere må flytte hit. Med fine veier og en godt utbygd togstrekning, kan du fint bo i Oslo og jobber her. Det å pendle hit fra Oslo nord er for mange faktisk enklere enn å pendle til en jobb i Oslo sentrum, sier Erik Habberstad.
ATTRAKTIVE SENTRUM
De store næringsarealene som nå utvikles i regionen har alle nærhet til hovedvei, og enkelte av dem legger også opp til at flere aktører kan samles for å utnytte felles ressurser. I tillegg jobber næringssjefene for at sentrum i de tre kommunene skal være attraktive for både eksisterende og nye innbyggere.
– Hvis en bedrift skal synes det er attraktivt å flytte hit, må infrastrukturen være på plass. Derfor er det viktig at vi utvikler totaliteten og gjør dette til trivelige steder å både jobbe og bo, sier Berte Sollerud Helgestad. Mens Løten og Stange utvikler nye næringseiendommer, klargjøres det i Hamar for flere kompetansearbeidsplasser.
– Vi er en kompetansetung region, med Høgskolen i Innlandet som en stor utdanningsaktør, så de potensielle arbeidstakerne er mange. Sammen tilbyr vi alt fra de urbane arealene egnet for kompetansearbeidsplasser, til store næringsarealer med direkte tilgang til jernbane eller vei. Det er behovet til den enkelte bedrift som er avgjørende for hvilket område vi anbefaler dem å etablere seg i, sier Svein Frydenlund.

REISETIDER                        BIL                      TOG                            INTERCITY (2026)
Hamar – Oslo                       1 t 16 min            1 t 19 min                  60 min                        
Hamar – Gardermoen        51 min                 53 min                       35 min
Løten – Oslo                         1 t 20 min           1 t 54 min
Løten – Gardermoen          55 min                 1 t 29 min
Stange – Oslo                       1 t 10 min                                                54 min
Stange – Gardermoen         45 min                                                     29 min

En oversikt over næringsområdene finner du her: arcg.is/0XC1HT
VEKST
Regionen har vekst over landsgjennomsnittet og har hatt en økning på i alt 914 arbeidsplasser fra 2017 til 2018.
MJØSBYEN
Regionen er en del av Mjøsbyen, et samarbeid mellom 10 kommuner og en utvidet bo- og arbeidsregion på i overkant av 200 000 innbyggere. I 45 minutters kjøreomkrets fra området når man 200.000 potensielle arbeidstakere.
HAMAR KOMMUNE
For mer informasjon om arealer i Hamar:
Svein Frydenlund · svein.frydenlund@hamar.kommune.no · Tlf. 901 06 112
HAMAR NÆRINGSPARK TREHØRNINGEN
Hamars største næringspark, rett nord for Hamar og svært nær E6, stor bredde i aktørbildet. Utvidelse med nye 380 dekar mot nord-øst godkjent i ny kommuneplan.
HAMAR NÆRINGSPARK NORD
Ligger vis-a-vis Trehørningen og god nærhet til E6. Her ligger 315 dekar ferdig regulert og arealer ledig for salg eller lokaler til leie.
HEGGVIN
Når RV25/RV3 ved kommunegrensen Hamar/Løten er ca. 520 dekar i ferd med å bli regulert til næring
MARTODDEN
Omformingsområde med fokus på service og økt boligbygging.
MIDTSTRANDA
Næringsområdet ligger ved Innlandets mest trafikkerte kryss (E6/RV25) og innfartsporten til Hamar. Regulert til plasskrevende varer. Ledig kapasitet gjennom fortetting.
ESPERN/JERNBANEOMRÅDET HAMAR SENTRUM
Stort omformingsområde, fra industri/næring til bolig og næring.
ANNET
Hamar sentrum og andre mindre næringsområder har mulighet for in-fill prosjekter og fortetting i samarbeid med eksisterende aktører.

LØTEN KOMMUNE
For mer informasjon om arealer i Løten:
Berte Sollerud Helgestad
berte@hamarregionen.net · tlf. 995 12 512
ELVEBAKKEN
I Løten sentrum er Elvebakken næringsområde utbygd med tjenesteytende næringer
samt noe produksjon.
ÅNESTAD
Næringstomter med direkte tilgang fra rv3 med ferdig opparbeidet firefelts veg og toplanskryss som står ferdig høsten 2020. Deler av området er ferdig regulerte og opparbeidede tomter med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Øvrige arealer er i prosess for regulering.

STANGE KOMMUNE
For mer informasjon om arealer i Stange:
Erik Habberstad · erik.habberstad@stange.kommune.no · Tlf. 415 18 697
STANGE NÆRINGSPARK
Ferdige regulerte kommunale tomter med svært god eksponering mot E6. Ny firefelts motorveg står ferdig høsten 2019. Opparbeidet med veg, vann/avløp og strøm til tomtegrensene. Egner seg for proffhandel og lett industri. 6 av 15 tomter er solgt.
SØRLI FLERBRUKSTERMINAL
Deler av området er regulert til industriformål. Videre er det planlagt en utvidelse med 640 mål, parallelt med utbyggingen av dobbeltspor. Egner seg for bedrifter knyttet mot jernbane, samt industri. God vegforbindelse til E6.
KOLOSTUEN
Tomteområde på ca 1000 mål under vurdering. Området egner seg for lett industri og logistikkbedrifter. Ligger strategisk godt plassert rett sør for krysset E6/RV3 ved Kolomoen. God eksponering mot E6.
INNLANDSPORTEN
Ferdig regulert næringsområde. Egner seg for detaljhandel, spesielt rettet mot turisme/hytte.
KÅTERUD
Område under regulering. Svært god eksponering mot E6 og i umiddelbar nærhet til Hamar

Les flere saker fra Hamarregionen24