Kategorier
Aktuelt

Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter er klar

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter.

I dag, 16.04., åpner Innovasjon Norge for at norske bedrifter kan begynne å søke. Mange må tenke nytt for å overleve. Denne pakken kan være med på å finansiere slike omstillings- og innovasjonsprosjekter.
Et koronarammet næringsliv får nå mulighet til å søke på en pakke med tilskudd, lån og investeringskapital. Pakken treffer et bredt spekter av oppstartsbedrifter og vekstmiljøer. En uvurderlig hjelp til mange av landets små- og mellomstore bedrifter i en vanskelig tid. Pakken vil bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen.
Se flere detaljer om ordningen og hvordan du kan søke her.
Mer om de ulike ordningene:
Tilskudd til unge vekstbedrifter, 2,6 mrd. kroner
Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2,1 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.
Innovasjonstilskudd er innrettet mot små og mellomstore vekstselskaper med utviklings­prosjekter som vil kunne skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, investeringer nødvendig for å gjennomføre eller utnytte resultater av innovasjonsprosjekter, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Ordningen skal insentivere til at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer.
Etablerertilskudd treffer gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital. Styrkingen av tilskuddet gjør at man når ut til flere gründerbedrifter, og maksimal støtte per prosjekt økes fra dagens 0,7 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Tilskuddet kan suppleres med ordningene oppstartslån og risikolån, som vil gi økte muligheter til å utløse privat kapital.
Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet og bidrar til tilgang til kapital og kompetanse i alle faser av en bedrifts utvikling. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt utlånsramme vil gi lånetilgang til bedrifter med stort potensial som vanskelig vil få dekket sine finansieringsbehov i markedet, selv med statens risikoavlastning til bankene. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån. Det er satt av 720 mill. kroner til det tilhørende tapsfondet. Grunnet situasjonen i næringslivet er tapsavsetningen beregnet til 45 pst. av den økte utlånsrammen, istedet for 30 pst. som normalt.
Rentestøttefond – 300 mill. kroner
Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Med dagens situasjon vil det være behov for å styrke dette fondet. Rentestøtte kan også gis til bedrifter i forbindelse med finansiering av utviklingsprosjekter i en tidlig fase.
Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner
Private innovasjons- og gründermiljøer som ikke støttes av Siva er i en svært sårbar posisjon. Inntektene avhenger av leieinntekter fra virksomheter som selv har fått problemer på grunn av krisen, og mange av disse miljøene står i fare for å gå konkurs. Tilskuddsordningen skal avhjelpe disse miljøene, slik at de kan opprettholde sine tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
Klyngeprogrammet – 50 mill. kroner
Næringsklynger har vist seg å stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter, og det er påvist gode effekter av Innovasjon Norges klyngeprogram når det gjelder verdiskaping og vekst. Stortinget har vedtatt at bevilgningen til klynger styrkes med 50 mill. kroner. Det legges til grunn at økningen går til eksisterende klyngemiljøer.
Miljøteknologi – 184,5 mill. kroner
Stortinget har vedtatt at bevilgningen til Miljøteknologiordningen økes med 184,5 mill.kroner, til 750 mill. kroner. Det er ingen nye spesifikke føringer for den økte bevilgningen.