Kategorier
Aktuelt

Bedrifter kan søke om ekstraordinært covid-tilskudd

Bedrifter i Hamarregionen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd i forbindelse med covid-19-situasjonen. Slik går du frem for å søke!
Fristen for å søke dette tilskuddet var 15.09.2020.
Som følge av økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting i kjølvannet av covid-19-utbruddet, er kommunene tildelt ekstramidler fra staten gjennom Innlandet fylkeskommune til kommunalt næringsfond.
Skal øke aktivitet og sysselsetting
Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av Covid-19. Midlene kommer i tillegg til kommunenes ordinære næringsstøtte., og fordeler seg som følger på kommunene:

  • Hamar kommune er tildelt 1.480.490 kroner
  • Løten kommune er tildelt 785. 390 kroner
  • Stange kommune er tildelt 917.510 kroner

Hvem kan søke om støtte?
Det gis som hovedregel støtte direkte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen. Det er mulig og oppfordres til samarbeid mellom bedrifter.
Hvordan søker du?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no.
Registrer bedriften som søker og opprett søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad før søker har kontaktet Hamarregionen reiseliv og utvikling eller næringssjef i Hamar, Stange eller Løten:

Det åpnes for å søke om ordningen fra 1. september. Frist for å søke om tilskudd i første runde er 15. september 2020. Alle midlene kan tildeles i 1. runde hvis det er nok søknader.
Hva vurderes i søknaden?
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  • I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet for egen bedrift og også positiv ringvirkning for andre
  • I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i tall.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Prosjektet skal ikke være startet før søknaden er sendt. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. Tilskuddet begrenses normalt til maks 100 000 kroner, men vurderes ut fra antall involverte aktører, antall søkere og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting om det kan vurderes høyere tildeling.
Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via www.regionalforvaltning.no.
Søknadsfrist er 15. september 2020.