Kategorier
Aktuelt

Bedriftsintern opplæring

– Søknadsfrist 15.04

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstilling-, konkurranse og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

Innlandet fylkeskommune forvalter ordningen Bedriftsintern opplæring Innlandet (BIO Innlandet). BIO Innlandet retter seg mot det private næringslivet i Innlandet. Ordningen er ikke er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre, men bedrifter som etterspør kompetanse. Støtte gis etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak artikkel 31.

Hvem kan få støtte?

 • Både små, mellomstore og store bedrifter er omfattet av ordningen.
 • Ordningen er ikke fag- eller bransjespesifikk.
 • Både enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskap og liknede kan søke. Der flere søker sammen, må èn bedrift stå som ansvarlig søker.
 • Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. Unntak gjøres for de som ikke hadde økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019.

Hva kan støttes?

 • Det gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte.
 • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder, til kursavgift og deltakeravgift samt til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Reise og opphold for kursdeltakere inngår ikke.
 • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger.
 • Opplæringskostnadene må minimum dekke 1/3 av totale, godkjente kostnader.

Det gis ikke støtte til:

 • Utvikling av kurs- og kompetansetilbud til bedrifter.
 • Ordinært opplæringsløp for lærlinger.
 • Tiltak som kan defineres som løpende drift.
 • Ordinære bedriftsutviklingstiltak.
 • Ordinære opplæringstiltak i en bedrift, som for eksempel regnskapskurs.
 • Obligatorisk opplæring og opplæring som bedriften er pålagt å gjennomføre, som for eksempel sertifisering.
 • Ordinær formell utdanning som fagskole- og høgskoleutdanning.
 • Andre opplæringstiltak som er offentlig finansierte.
 • Opplæring ut over 26 uker.

Støttesats

Maksimal støttesats er 60% av støtteberettigede kostnader.

Hvordan kan du søke?

For å søke må du gå inn på regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er absolutt. Ufullstendige søknader kan avvises. Det anbefales å lese kritieriene nøye. Det er Turid Lie i fylkeskommunen som er kontaktperson, tlf. 976 30 102, epost turid.lie@innlandetfylke.no. Ta gjerne kontakt før innsending av søknad. Fullstendige kriterier for ordningen finner du på regionalforlvatning.no Søk her.